အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၆/၂၀၁၃

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇)ရက္။

 


e-Government လုပ္ငန္း ညိွနိွုင္း အစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇)ရက္။